eukriitikko

Oikeusnormisto menettänyt osin merkitystä?

Eduskunnan omilla nettisivuilla sanottuna;
Oikeusnormit sääntelevät oikeussubjektien välisiä suhteita yhteiskunnassa käskien, sallien tai kieltäen tekemästä jotakin.
Lain tulkinnassa alemman tasoinen säädös ei saa olla ristiriidassa ylemmän tasoisen säädöksen kanssa. Kotimaisten säädösten osalta perustuslaki on säädösten hierarkiassa ylimpänä. Sen jälkeen seuraavat tavalliset lait, tasavallan presidentin ja valtioneuvoston asetukset, ministeriöiden antamat asetukset ja muut alemman tasoiset säädökset. Euroopan unionin oikeus on tärkeä osa Suomen oikeusjärjestystä. Jos kansallinen säädös on ristiriidassa yhteisölainsäädännön kanssa, tulisi suomalaisen tuomioistuimen ensisijaisesti soveltaa yhteisön oikeussääntöjä. (kohdan korostus kirjoittajan)

Lainsäädäntö löytyy tästä linkistä.
Wikipedian mukaan; ”Laki on valtion suvereenin viranomaisen, tavallisesti kansallisen parlamentin, antama velvoittava säädös. Laajasti ymmärrettynä laeiksi käsitetään Suomessa myös valtioneuvoston ja tasavallan presidentin antamat asetukset. Laki koostuu muun muassa velvoittavista oikeusnormeista ja sisältää usein erilaisia määritelmiä. Oikeuslähteenä laki on sen soveltajaa vahvasti velvoittava. Oikeusnormit ovat kieltäviä, käskeviä tai sallivia.”

Itse olen aina käsittänyt eduskunnan laatimat lait velvoittaviksi. Siis noudatettaviksi. Miksi lain säädöksiä ei sitten aina tavallisen kansalaisen mielestä noudateta? On tullut tavaksi pyytää eri asiantuntijoilta eri tilanteissa, yleensä tiettyä aatesuuntaa edustavilta, kannanottoa lausuntona tai mielipidettä johonkin asiaan tai asiakokonaisuuteen. He tietenkin tulkitsevat lakeja, asetuksia, muita sitovia sopimuksia luonnollisesti omaan aatteeseen linkittyvällä tavalla. Jostain kumman syystä niitä pidetään ainoana oikeana totuutena asiassa kuin asiassa, vaikka lainsäädännön kokonaisuus sanoo aivan muuta. On aatteesta johtuen katsottu mielipiteiden pohjaavan osittaiseen lainsäädäntöön perustuen. Näin käytetään lain tulkintaa omien poliittisten päämäärien saavuttamiseksi. Tämäkö on lainsäädännön tarkoitus? Demokratiaan ei pidä kuulua valikoitu tulkinta edes lainsäädännöstä vaan kaikkia on kohdeltava tasapuolisesti kuten perustuslakimme määrää.

Kun tuossa tulin ottaneeksi esille perustuslakimme, niin varsin usein sitäkin näytetään venytettävän haluttuun poliittiseen aatteeseen spoivaksi. Näin esimerkiksi voin nostaa esille lain 9§:n määräyksen vapaasta liikkumisoikeudesta maassamme. PL:ssa sanotaan yksiselitteisen selvästi: ”...maassa laillisesti oleskelevalla ulkomaalaisella on vapaus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa.”  
Siis, kun turvapaikanhakija on saanut lainvoimaisen kielteisen päätöksen ei hänellä pitäisi olla oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen maassa vaan käytäntönä säilöönottaminen, jollei vapaaehtoisesti poistu maasta. Miksi maamme enemmistöhallituksen puolueet/viranomaistahot menettelevät vastoin lainsäädännön määräystä? Myös ulkomaalaislaissa on määräyksiä vapaasti liikkumisen oikeuteen maassamme. Lain 41§ vastaa täysin PL 9§:n määräystä.

Vapaan liikkuvuudenoikeutta on säädetty myös 42§:ssä. Kauttakulkuoikeus
 Ulkomaalainen saa kulkea Suomen kautta toiseen Schengen-valtioon, jos hänellä on tämän valtion myöntämä oleskelulupa, kansallinen viisumi tai paluuviisumi.
 Ulkomaalainen saa kulkea Suomen kautta kolmanteen valtioon, jos hänellä on Schengen-valtion myöntämä oleskelulupa, viisumi tai kauttakulkuviisumi.
 Kauttakulkuoikeuden käyttäminen edellyttää, että ulkomaalaista ei ole määrätty Suomessa maahantulokieltoon tai että hänen ei katsota vaarantavan yleistä järjestystä ja turvallisuutta taikka kansanterveyttä.” 
Tämäkin lakiin säädetty kieltokohta on täysin menettänyt merkityksensä meidän päättäjiltäme ja asian käsittelyyn liittyviltä virkamiehiltä. Tilapäinen oleskelulupa (ulkomaalaislaki 49§) voidaan myöntää kuitenkin, jos muutoin on saapunut maahan laillisin keinoin ja on laillisesti maassa (PL 9§).

Toinen PL:n 9§:ään liittyy myös olennaisesti ajankohtainen keskustelun aihe,joka koskee Pohjois-Syyriassa kurdien valvomalla leirillä ”vangittuina olevien” suomalaisten isis-taistelijoiden ja/tai heidän perheenjäsentensä mahdollista siirtämistä Suomeen valtion myötävakutuksella tai kustantamana. 
Ko. lain pykälässä: Lailla voidaan kuitenkin säätää, että Suomen kansalainen voidaan rikoksen johdosta tai oikeudenkäyntiä varten taikka lapsen huoltoa tai hoitoa koskevan päätöksen täytäntöönpanemiseksi luovuttaa tai siirtää maahan, jossa hänen ihmisoikeutensa ja oikeusturvansa on taattu.”
Kaikki nämä mainitulla leirillä olevat ovat vuosien saatossa sinne vapaaehtoisesti lähteneet ja omin kustannuksin sekä tietoisena siitä mihin menevät, jopa uskoisin tienneen missä tarkoituksessa. Suomen lainsäädäntö ei PL:n puitteissa ulotu toimimaan unionin ulkopuolisessa maassa vaan Syyriassa tehdyt rikokset on tutkittava sen maan lainsäädännön mukaan ja myös tuomittava syylliset. 

Konsulttipalvelulain mukaan lähinnä tullee valtion rooli kyseeseen lain 19§:ssä esitetyissä toimenpiteissä "Vapautensa menettäneen välitön avustaminen. Vapautensa menettäneen pyynnöstä edustuston virkamies voi vierailla hänen luonaan mahdollisuuksien mukaan ja avustaa häntä tarpeen mukaan oikeusavustajan ja muun paikallisen lainsäädännön mukaisen oikeusavun sekä tulkin saamiseksi.
Niinpä katson, ettei valtion tule velvoittavuudesta tai muustakaan syystä toimia muutoin kuin mahdollisesti avustaa em. 19§:n mukaisin toimin leirillä olevia kansalaisiamme. Leirillä olevien turvallisuus on vähintään samalla tasolla kuin mihin nämä Suomesta isisin toiminta-alueille ovat oma-alotteisesti menneet.

Lopuksi haluaisin kiinnittää kansalaisten huomion päättäjien itse säätämiensä lakien noudattamiseen. Aivan siten kuin oikeusnormeissa on päätetty ”käskien, sallien tai kieltäen tekemästä jotakin”. Virkakoneiston politisoitumisen estämiseen tulee kiinnittää enemmän huomiota, jotta kansalaiset saavat yhtälaisin oikeuksin palvelut ja muut ratkaisut/päätökset. Sama koskee asiantuntijoita käytettäessä jottei poliittinen sidonnaisuus luo pohjaa asian käsittelyyn eriarvoistavuutta. Ensimmäiseksi tulisi eduskunnan kieltää poliittiset virkanimitykset, sillä niiden on havaittu joissain tilanteissa johtavan kansalaisten eriarvoiseen käsittelyyn mm. esityksiä/päätöksiä tehtäessä.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

9Suosittele

9 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (28 kommenttia)

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman

Laissa sanotaan, että laillisesti maassa olevalla on oikeus liikkua vapaasti ja valita asuinpaikkansa. Ei siinä sanota, että laittomasti maassa oleva täytyy ottaa säilöön.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

No, ei sanota, mutta miten käsityksesi mukaan pitää toimia, kun ei voi vapaasti liikkua? Kannattaa esittää se oma mielipidekin menettelyyn!

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman

Jätän asian kansanedustajien päätettäväksi. Itselläni ei ole asian ratkaisemiseksi sopivaa koulutusta eikä asiantuntemusta. Ongelma on kyllä iso ja vaikea.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah Vastaus kommenttiin #4

Ei mielipiteen esittäminen ole koulutuksesta kiinni. Osasit kuitenkin tulla kertomaan ettei säilöönottoa ole perustuslaissa säädetty.

Migrin nettisivulla on säilöönottamisesta kuitenkin kerrottu jokseenkin selväsanaisesti lakiin perustuen; "Turvapaikanhakija voidaan ottaa säilöön vain lain tarkkaan määrittelemissä tilanteissa. Näin voi tapahtua esimerkiksi, jos henkilöllisyydestäsi on epäselvyyttä tai on perusteltua aihetta olettaa, että yrittäisit estää maasta poistamistasi. Myös henkilö, jonka voidaan olettaa syyllistyvän rikokseen Suomessa, voidaan ottaa säilöön. Säilöönottoyksikkö on suljettu, eikä sen alueelta ole mahdollista poistua." https://migri.fi/sailoonotto

Onhan erillislaki "Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä" säädetty, joten miksi sitä ei sovelleta laittomasti maassa oleviin vapaaehtoiseen paluuseen haluaviin henkilöihin?
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020116

Käsittääkseni ulkomaalaislain 121§ (myös 121a§) tukee perustuslakimme 9§:n säädöstä.

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman Vastaus kommenttiin #5

Miksi säilöön pitäisi ottaa ihmisiä, jotka ovat valmiit vapaaehtoisesti lähtemään maasta? Ongelma on he, jotka eivät halua lähteä ja joita ei kotimaa suostu ottamaan vastaan. Säilöönotto on kallista. Kohta meillä olisi kaksi vankeinhoitolaitosta.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah Vastaus kommenttiin #6

Kysyt ja itse vastaat. Heh, olet antanut omat mielipiteesi. Siis ymmärrät lain tarkoituksen. En kai ole ollut vaatimassa vapaaehtoisesti pois lähtevien silöönottamista. Hehän ovat suostuneet lähtemään välittömästi.

Sanot säilöönottamisen olevan kallista. Mikä ei maksa tässä turvapaikkaruletissa kohtuuttomasti veronmaksajille? Moneen kertaan valituskierre maksaa jo maltaita. Entäpä mitä maksaa vapaa liikkuminen vastoin lainsäädäntöä, kuten asumis- ja elinkustannusten rahoittaminen? Jos ei kaikilta osin suoraan valtion/kunnan budjetista, niin kansalaisten kukkarosta suoraan. Tämäkin pitäisi lain suomin oikeuksin ottaa huomioon, eikä panna kansalaisia maksumiehiksi.

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman Vastaus kommenttiin #8

Muokkasitko viestiäsi, johon vastasin?

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah Vastaus kommenttiin #11

No, en tietääkseni. Näkyyhän se jo kommentin aikamääreessä. Kommenttini on tallennettu ennen sinun kommenttiasi.

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman Vastaus kommenttiin #12

Mihinköhän minä sitten vastasin? Sairas koira valvottaa öisin, joten menee väsymyksen piikkiin.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #13

Onhan se tuossa Sirpan kysymyksessä "miksi sitä ei sovelleta laittomasti maassa oleviin vapaaehtoiseen paluuseen haluaviin henkilöihin?" Ei tosiaan vaatinut, kunhan ihmetteli miksi niin ei toimita.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah Vastaus kommenttiin #16

Max, onpas todellakin kommentissani todellinen "aivopieru". Epäjohdonmukaisesti ilamistu, sillä eihän vapaaehtoisesti palaaviin tokikaan sovelleta säilöönottamista. Ei tietenkään pidä olla noin vaan tarkoitukseni on sanoa paluun tapahtuvan jokseenkin varmasti säilöönoton johdosta vapaaehtoiseen paluuseen.

(ei pitäisi seurata urheilua samanaikaisesti)

Käyttäjän JaakkoAalto1 kuva
Jaakko Aalto Vastaus kommenttiin #5

Niin, ulkomaalaislain 121§ sanoo varsin selvästi säilöönottamisen edellytyksistä, mm. että ulkomaalainen voidaan ottaa säilöön jos:

1) ulkomaalaisen henkilökohtaiset tai muut olot huomioon ottaen on perusteltua aihetta olettaa, että ulkomaalainen piileskelisi, pakenisi tai muulla tavalla vaikeuttaisi huomattavasti itseään koskevaa päätöksentekoa tai maasta poistamistaan koskevan päätöksen täytäntöönpanoa;

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah Vastaus kommenttiin #7

Niinpä. Lakia voidaan noudattaa, jos siihen on tahtoa. Voi vain kysyä meneneekö poliittiset aatteet oikeusnormiston edelle? Miksi lakeja säädetään, kun ne voidaan ohittaa politikoimalla sopivan aatteen mukaan toiseksi kuin laki vaatii.

Käyttäjän kosonenjuhapekka kuva
Juha-Pekka Kosonen

Ei lue ei, mutta siinä lukee nimenomaisesti, että maassa laillisesti olevalla on oikeus liikkua vapaasti. Tällöin lakia voidaan tulkita siten, että laittomasti maassa olevalla kyseistä liikkumisoikeutta ei ole.

Ei kaikkea tarvitse kirjata kirjaimellisesti.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Ei se noin mene. Tuo oikeus estää liikkuvuuden rajoittamisen alemmalla lailla kansalaisilta ja laillisesti maassa olevilta ulkomaalaisilta. Ei sitä kuitenkaan kielloksi voi tulkita. Laittomasti maassa olevien liikkuvuutta voidaankin kuitenkin rajoittaa, mutta se ei toteudu tuon perustuslain säädöksen myötä. Nykylaissa vaaditaan perusteltu syy.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah Vastaus kommenttiin #17

Max, miksi mielestäni perustuslaki ei sovellu laittomasti maassa olevien kieltoon liikkua vapaasti valiten jopa asumispaikan? Eduskunnankin sivuilla on selvästi kerrottu perustuslain olevan ylin säädös "Kotimaisten säädösten osalta perustuslaki on säädösten hierarkiassa ylimpänä."

Perustuslaki -säädösten hierarkiassa ylimpänä- on kieltävä tässä asiassa eli laittomasti maassa oleviin. Perusteltu syy on tietenkin turvapaikanhakemukseen oikeusasteista saadut kielteiset päätökset ja velvoitus poistua maasta.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #19

Koska PL ei kiellä tai rajoita sitä. Se taas että oikeus on rajattu kansalaisiin ja luvallisesti oleskeleviin mahdollistaa rajoittamisen muilta. Nykytilanteessa vaikkapa karkotuspäätöksen saanut voi maastapoistumisen määräajan kuluessa edelleen liikkua vapaasti. Vain jos on erityinen syy olettaa ettei hän tule päätöstä noudattamaan, voidaan ottaa säilöön. Ei päätös itsessään ole perusteltu syy.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah Vastaus kommenttiin #21

Max, tuo on sinun tulkintaasi perustuslaista. Minulle perustuslaki antaa selvästi oikeuden vapaasti liikkua maassamme ja valita asuinpaikkansa vain heille, jotka ovat laillisesti maassa. Samalla 9§ kieltää laittomasti maassa olevien vapaan oikeuden liikkua maassa. Aivan sama on sanottu myös ulkomaalaislaissa. Nämä lait ovat siis kieltolakeja laittomasti maassa olevien liikkuvuuteen maassa.

Sitä paitsi, kyllä minun oikeustajuni sanoo myös oikeusistuntojen päätösten olevan toimeenpanokelpoisia ja kun kielteinen päätös oleskeluun Suomessa on tullut, niin laittomuus alkaa Suomessa olemiseen. Tämän pitäisi johtaa säilöönottamiseen edellyttäen ettei halua poistua maasta vapaaehtoisesti. Erityinen syy on säilööottamiselle jo se, ettei halua poistua vapaaehtoisesti maastamme vaan jopa viivyttää maassa oloa. Tähän tilnteeseen on sovellettavissa mm. ulkomaalaislain 121 §:n 4 kohta "ulkomaalainen on säilöönotettuna tehnyt uuden kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen lähinnä maastapoistamispäätöksen täytäntöönpanon viivyttämiseksi tai häiritsemiseksi" Voidaan siis lain mukaan ottaa säilöön kielteisen päätöksen jälkeen (ei valitusta) tai jo ensimmäisen valituksen jälkeen saadusta maasta poistumispäätöksen.

Huomaan käsityksemme/tulkintamme lain käytöstä poikkeavan tässä asiassa. Saat pitää oman tulkintasi, mutta minä pidän kyllä omani.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Voin kertoa lähettäneeni huhti-toukokuun vaihteessa s-postitse pääministeri, oikeustieteen kandidaatti Antti Rinteelle muistutuksena perustuslakimme 9 §:n olemassa olosta ja mitä siinä on säädetty laittomasti maassa olevien vapaan liikkumisoikeuden suhteen.

Tietenkään en saanut minkäänlaista vastausta. No, tosin enpä uskonut sitä saavanikaan. Enkä kyllä tiedä onko Rinne edes lukenut viestiäni. Olisi kannattanut, sillä onhan hän koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti. Meneeköhän Rinteelläkin poliittinen aate oikeusnormiston edelle hallituksessa päätöksiä tehtäessä?

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Mikä ihme panee ihmisen toivomaan viattomien ihmisten vangitsemistai? Kannattaa miettiä sitäkin, että ihminen on ulkomaalainen lähes joka maailman kolkassa.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Mikähän mahtaa olla syynä vangitsemiseen? Siinäpä myös miettimisen aihetta.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah Vastaus kommenttiin #20

Vai sinun mielestäsi Syyriassa kalifaatista siirretyt kurdien valvomalle leirille on pidätetty syynä ksenofobia. Uskomaton heitto, joka jollain tavalla osoittaa tietämättömyyttä Syyriassa islamistien toiminnasta kalifaateissa. Olipa sitten kyseessä mistä maista tulleista henkilöstä perheineen.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #23

"Vai sinun mielestäsi Syyriassa kalifaatista siirretyt kurdien valvomalle leirille on pidätetty syynä ksenofobia."

Miten se liittyy Suomeen?

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah Vastaus kommenttiin #24

Puhut täysin asian vierestä. Nyt keskustellaan Syyriassa leirillä olevista suomalaisista ja heidän mahdollisesta Suomeen avustamisesta. Voit joko selventää sitä mihin pyrit asettamalla kysymykselläsio tai sitten on vaihtoehto myös olla hiljaa.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #25

Puhutaanko?

On vähän epäselvä kun melkein koko blogi puhuu ulkomaalaisista ja schengen alueesta. Syyriassa taas oli sotimista ja se ei ole schengen alueella, ja kommenteissa höpötät Migristäja ja säilöön ottamisesta mutta Syyrian leireillä olevat suomalaiset ovat meille suomalaisia, ei ulkomaalaisia.

En oikein näe yhteyttä tähän tai hahmoita mitä oikein yrität tässä rakentaa.

Ymmärrän sen että leireille suljetaan ihmisiä jotka ovat "ei me vaan ne toiset" ja ilmaisin sanan "ksenofobia" koska yritän päästä kiinni ajatuksenjuoksuusi.

Pyrin siis siihen, että miten Schengen alue, ulkomaalaislaki, migri ja joku Syyriassa oleva leiri ja siellä olevat suomalaiset liittyvät toisiinsa?

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah Vastaus kommenttiin #26

En siirrä puhetta enempää schengen alueeseen vaan keskityn pysymään enemmälti kirjoituksen aiheessa eli oikeusnormiston käytön sivuuttamiseen monissa tapauksissa.

Syyriassa leirillä olevien suomalaisten vapaaehtoinen palaaminen ei sekään liity schengeniin mitenkään, koska ovat eu-kansalaisia (luultavasti ovat vielä).
Koska sinulle ei näytä sopivan kirjoituksen aihe ja näytät tulkitsevan omavaltaisesti kommenteissa esitettyjä mielipiteitä, niin pysy poissa blogistani.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Keskustelu tästä kirjoituksesta päättyy. Kommentointi suljettu.

Toimituksen poiminnat